کد خبر: ۳۶۴۸۶۵
۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۳
0
قوه قضاییه، نرخ دیه سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد که این مبلغ از ابتدای سال اجرا شده است.

نرخ دیه سال ۱۴۰۰ چقدر است؟بر اساس اعلام قوه قضاییه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده که این مبلغ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا می شود.

به‌این ترتیب در ماه‌های حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب) میزان دیه ۶۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

جدول نرخ دیه حسب اعلام قوه قضائیه در سال 1400 به شرح زیر است:

۱- دیه کامل در ماه غیر حرام                ۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان

۲- دیه کامل در ماه حرام                      ۶۴۰۰۰۰۰۰۰تومان(ماه های محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب)

۳- یک دینار شرعی                               ۴۸۰۰۰۰تومان

۴- یک درهم شرعی                              ۴۸۰۰۰تومان

۵- یک نفر شتر                                     ۴۸۰۰۰۰۰تومان

۶- یک ده هزارم دیه کامل                     ۴۸۰۰۰تومان

۷- یک هزارم دیه کامل                         ۴۸۰۰۰۰تومان

۸- یکصدم دیه کامل(یک درصد)           ۴۸۰۰۰۰۰تومان

۹- نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)       ۲۴۰۰۰۰۰تومان

۱۰- یک دهم درصد                                ۴۸۰۰۰۰تومان

۱۱- دو دهم درصد دیه کامل                  ۹۶۰۰۰۰تومان

۱۲- سه دهم درصد دیه کامل                ۱۴۴۰۰۰۰تومان

۱۳- چهار دهم درصددیه کامل               ۱۹۲۰۰۰۰تومان

۱۴- پنج دهم درصد دیه کامل               ۲۴۰۰۰۰۰تومان

۱۵- شش دهم درصد دیه کامل              ۲۸۸۰۰۰۰تومان

۱۶- هفت دهم درصد دیه کامل              ۳۳۶۰۰۰۰تومان

۱۷- هشت دهم درصد دیه کامل            ۳۸۴۰۰۰۰تومان

۱۸- نه دهم درصد دیه کامل                 ۴۳۲۰۰۰۰تومان

۱۹- یک درصد دیه کامل                       ۴۸۰۰۰۰۰تومان

۲۰- یک ویک دهم درصد دیه کامل       ۵۲۸۰۰۰۰تومان

۲۱- یک ودو دهم درصد دیه کامل        ۵۷۶۰۰۰۰تومان

۲۲- یک وسه دهم درصد دیه کامل       ۶۲۴۰۰۰۰تومان

۲۳- یک وچهار دهم درصد دیه کامل    ۶۷۲۰۰۰۰تومان

۲۴- یک وپنج دهم درصد دیه کامل      ۷۲۰۰۰۰۰تومان

۲۵- یک وشش دهم درصد دیه کامل    ۷۶۸۰۰۰۰تومان

۲۶- یک وهفت دهم درصد دیه کامل    ۸۱۶۰۰۰۰تومان

۲۷- یک وهشت دهم درصد دیه کامل   ۸۶۴۰۰۰۰تومان

۲۸- یک ونه دهم درصد دیه کامل         ۹۱۲۰۰۰۰تومان

۲۹- دو درصد دیه کامل                        ۹۶۰۰۰۰۰تومان

۳۰- دونیم درصد دیه کامل                   ۱۲۰۰۰۰۰۰تومان

۳۱- سه درصد دیه کامل                       ۱۴۴۰۰۰۰۰تومان

۳۲- سه ونیم درصد دیه کامل              ۱۶۸۰۰۰۰۰تومان

۳۳- چهار درصد دیه کامل                    ۱۹۲۰۰۰۰۰تومان

۳۴- چهارونیم درصد دیه کامل             ۲۱۶۰۰۰۰۰تومان

۳۵- پنج درصد دیه کامل                      ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان

۳۶- پنج ونیم درصد دیه کامل             ۲۶۴۰۰۰۰۰تومان

۳۷- شش درصد دیه کامل                    ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان

۳۸- شش ونیم درصد دیه کامل            ۳۱۲۰۰۰۰۰تومان

۳۹- هفت درصد دیه کامل                    ۳۳۶۰۰۰۰۰تومان

۴۰- هفت ونیم درصد دیه کامل            ۳۶۰۰۰۰۰۰تومان

۴۱- هشت درصد دیه کامل                   ۳۸۴۰۰۰۰۰تومان

۴۲- هشت ونیم درصد دیه کامل          ۴۰۸۰۰۰۰۰تومان

۴۳- نه درصد دیه کامل                        ۴۳۲۰۰۰۰۰تومان

۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل                ۴۵۶۰۰۰۰۰تومان

۴۵- ده درصد دیه کامل                        ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

۴۶- نصف (یک دوم) دیه کامل              ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان

۴۷- ثلث دیه کامل(یک سوم)                ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان

۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل            ۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان

۴۹- خمس(یک پنجم ) دیه کامل           ۹۶۰۰۰۰۰۰تومان

۵۰- چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل   ۷۶۸۰۰۰۰۰تومان

۵۱- چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل      ۳۸۴۰۰۰۰۰تومان

۵۲- یک پنجم از یک دهم دیه کامل       ۹۶۰۰۰۰۰تومان

۵۳- یک دوم از یک دهم دیه کامل        ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان

۵۴- حارصه( یک شتر)                          ۴۸۰۰۰۰۰تومان

۵۵- دامیه (دوشتر)                               ۹۶۰۰۰۰۰تومان

۵۶- متلاحمه(سه شتر)                         ۱۴۴۰۰۰۰۰تومان

۵۷- سمحاق(چهار شتر)                        ۱۹۲۰۰۰۰۰تومان

۵۸- موضعه(پنج شتر)                          ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان

۵۹- هاشمه(ده شتر)                              ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

۶۰- منقله (پانزده شتر)                          ۷۲۰۰۰۰۰۰تومان

۶۱- ماء مومه (سی وسه شتر)               ۱۵۸۴۰۰۰۰۰تومان

۶۲- جائفه(ثلث دیه کامل)                     ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان

۶۳- دامغه (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)ثلث   ۱۶۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان

۶۴- سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار                  ۲۸۸۰۰۰۰تومان

۶۵- کبود شدن صورت (سه دینار)                                          ۱۴۴۰۰۰۰تومان

۶۶- سیاه شدن سایر اعضاء بدن ( سه دینار)                          ۱۴۴۰۰۰۰تومان

۶۷- سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)                                  ۱۲۰۰۰۰تومان

۶۸- دیه نطفه که در رحم مستقر شده است(بیست دینار)       ۹۶۰۰۰۰۰تومان

۶۹- دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار)                       ۱۹۲۰۰۰۰۰تومان

۷۰- دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر و دختر نیست، (یکصد دینار)                                                              ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

۷۱- دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار)                                                                                     ۳۸۴۰۰۰۰۰تومان

۷۲- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل                                    ۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان

۷۳- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان     ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان

۷۴- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)            ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان

۷۵- دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)                                                ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان

 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
نیازمندیها