پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

February 2024 22 / پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
انرژی - نفت و گاز
آتش در منطقه صفاشهر هنوز مهار نشده است
مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور:

آتش در منطقه صفاشهر هنوز مهار نشده است

عقلی گفت: مهار آتش و ایمن‌سازی در خط انتقال گاز در منطقه بروجن صورت گرفته و در این منطقه تعمیرات آغاز شده و در حال حفاری و مراحل مختلف تعمیرات اساسی خط گاز هستیم.