پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

بازارهای مالی - بانک
تولید اسکناس دلیل تورم
بانکها نقش موثری در ایجاد بحران اقتصادی دارند

تولید اسکناس دلیل تورم

نقدینگی در اقتصاد از عواملی همچون خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نشات گرفته می‌شود.